GÜZELDERE & BALKAN HUKUK BÜROSU
ENGLISH
 
 
 
FAALİYET ALANLARI

» Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

» Ticaret Hukuku

» Sözleşme Hukuku

» Birleşme ve Devralmalar

» Rekabet Hukuku

» Fikri Mülkiyet Hukuku

» İş Hukuku

» Dava / Uyuşmazlık Çözümü / İcra

» Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Büromuz, aşağıda bulunan konular başta olmak üzere, gayrimenkul hukukuna ilişkin her alanda  hizmet sunmaktadır.

 

• Kat karşılığı İnşaat Sözleşmeler
• Gelir Paylaşımlı İnşaat sözleşmeleri;
• İnşaat Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklar;
• Kamulaştırma bedelinin tespiti ve Taşınmazın İdare adına tescili davaları;
• Kamulaştırmanın iptali davaları;
• Tezyid-i bedel (kamulaştırma bedelinin arttırılması) davaları;
• Kamulaştırmasız el koyma nedeni ile tazminat davaları;
• Tapu İptali ve Tescil davaları;
• Men-i Müdahale (müdahalenin önlenmesi) ve ecrimisil davaları;
• Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,
• Şufa davaları (öncelikli alım),
• 3194 sayılı İmar Kanunundan doğan adli ve İdari davalar;
• Miras Hukukundan Doğan Davalar (tereke tespiti, tenkis, iade vs.);
• Satış vaadi sözleşmeleri ve ilgili davaları;
• Tapu Kanunu’nun 35. Maddesi’ne göre mütekabiliyet esası uygun olan yabancılarla ilgili tapu iptali, tescil ve alacak davaları.
 
 

 

 

 

 

 
   
Güzeldere & Balkan Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır.
Hukuki Uyarı